موسسه فرهنگی و هنری

شاهنامه هنر فلسفی

عکاسی

بازیگری

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

شناسه ملی: 14010051057

شماره ثبت: 51672